Strony

Rodo

O FIRMIE

>> Rodo

Informacja dotycząca Państwa danych osobowych zbieranych w trakcie korzystania z formularza kontaktowego na stronie www.proinfo.com.pl oraz dotycząca wykorzystywania plików cookie:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
 • Usługi Informatyczne Sp. z o.o. ul. Spacerowa 7, 95-035 Ozorków. NIP 7322178210, REGON 363933101, KRS 0000607275 Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi,XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, Kapitał zakładowy – 780.000,00 zł wniesiony w całości.
 • Celem przetwarzania jest realizacja usługi zleconej przez Panią/Pana w ramach wypełnionego formularza kontaktowego na niniejszej stronie, a dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO. Wypełniając i wysyłając do nas formularz kontaktowy wyrażacie Państwo jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych w zakresie koniecznym do zrealizowania zgłoszonej w tym formularzu usługi, jak również w celu możliwości kontaktu.
 • Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest tylko i wyłącznie Administrator danych, a dane te nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom jak również nie będą przekazywane do państwa trzeciego. Wyjątkiem może być konieczność udostępnienia Pani/Pana danych instytucjom upoważnionym do kontroli, certyfikacji czy nadzoru zgodnie z przepisami prawa lub zawartymi umowami z tymi instytucjami.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w zakresie danych przetwarzanych na potrzeby realizacji usługi na czas jej realizacji lecz nie dłużej niż do 1 roku, a w sytuacji toczącego się postępowania sądowego do czasu jego zakończenia. Natomiast w dalszej kolejności w celach archiwalnych i potwierdzających jakość wykonanej usługi na okres maksymalnie do 5 lat.
 • Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w formularzu jest dobrowolne i stanowi równoczesne wyrażenie zgody na ich przetwarzanie z chwilą wypełnienia i przesłania formularza ze strony www.proinfo.com.pl. Dane są niezbędne tylko to poprawnej i kompletnej realizacji usługi o jaką Państwo poprosiliście w złożonym wraz z tymi danymi formularzu internetowym.
 • Nie podanie wymaganych danych osobowych spowoduje, że nie zostaną podjęte żadne działania w celu realizacji zgłoszonej usługi.
 • Jeśli nie wyrażacie Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych prosimy nie wypełniać i nie przesyłać formularza kontaktowego i opuścić stronę na której umieszczony jest formularz kontaktowy.
 • Pani/Pana dane osobowe jak również zapadające w oparciu o te dane decyzje nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym szczególnie w formie profilowania.
 • Strona www.proinfo.com.pl wykorzystuje pliki cookie podczas korzystania z naszej strony. Za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookie uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookie na komputerze. W dowolnej chwili mogą Państwo zablokować dostarczanie tych informacji naszemu serwisowi poprzez wykasowanie plików cookie zapisanych na urządzeniach końcowych oraz odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki internetowej w sposób, który zablokuje instalację plików cookie. Wyłączenie obsługi plików cookie może, choć nie musi, utrudnić korzystanie z naszej strony.
 • Jeżeli uzna Pani/Pan, że nieprawidłowo przetwarzamy Państwa dane, to można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (tzw. organ nadzorczy). W razie pytań i wątpliwości zachęcamy jednak najpierw do kontaktu z Administratorem Danych na adres poczty elektronicznej rodo@proinfo.com.pl. Każde pismo przesłane na ten adres mailowy jest rejestrowane i na pewno trafi do adresata.