USŁUGI INFORMATYCZNE DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
Obsługujemy ponad 600 jednostek

Oprogramowanie do zarządzania gospodarką odpadami

Opis systemu GOMiG®.

pudełko_AriscoGOMiG® – Odpady

Program ułatwia prace organów ochrony środowiska w jednostkach samorządów terytorialnych, a w sposób szczególnie efektywny wspiera zarządzanie odpadami komunalnymi. System realizuje zwłaszcza podstawowe zadania gminy wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Podstawowe cechy systemu:

 • tworzenie bazy nieruchomości, umów na wywóz odpadów komunalnych,
 • tworzenie bazy danych związanych z odprowadzaniem nieczystości ciekłych do kanalizacji oraz opróżnianiem zbiorników bezodpływowych,
 • zapewnienie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
 • zapewnienie warunków do ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania,
 • szybką weryfikację danych pod względem problemu dzikich wysypisk wraz z możliwością pełnego ich raportowania.
 • definiowanie sektorów, automatycznie przydzielanie sektora do każdego zakresu nieruchomości oraz statystyka ilości mieszkańców/ nieruchomości w wybranym sektorze,
 • prowadzenie rejestru działalności regulowanej. Od wniosku złożonego przez przedsiębiorcę po wpis do rejestru i wydanie decyzji o wpisie.

Z systemem GOMiG® otrzymują Państwo bazę z uzupełnionymi słownikami ulic i miejscowości w gminie, oferujemy również możliwość i pomoc w zaimportowaniu bazy właścicieli z ewidencji podatkowej i gruntowej.

Moduł Wymiarowy

Moduł do realizacji operacji wymiarowych w zakresie naliczeń przypisów i odpisów dla płatników. Moduł umożliwia przeprowadzenie operacji podatkowych poprzez pełną integrację z systemem KSZOB autorstwa firmy U.I.INFO-SYSTEM.

Moduł Wymiarowy obejmuje:

Deklaracje – kalkulator opłat – definiowanie sposobu wyliczania opłaty:

 • dla nieruchomości zamieszkałych,
 • dla nieruchomości niezamieszkałych,
 • dla nieruchomości mieszanych.

– definiowanie ulg wynikających z ustawy i decyzji administracyjnych.

Ewidencja deklaracji

 • tworzenie wzorca deklaracji,
 • udowa bazy płatników (z wykorzystaniem dotychczasowej bazy właścicieli),
 • ewidencja deklaracji na poziomie nieruchomości i płatnika,
 • historia modyfikacji.

Kontrola

 • wyszukiwanie nieruchomości/płatników, którzy nie złożyli deklaracji w wyznaczonym terminie,
 • automatyczne tworzenie wezwania do złożenia deklaracji w oparciu o korespondencję seryjną,
 • zestawienia i statystyki złożonych deklaracji na poziomie gminy i sektora.

Wymiar

 • naliczanie wymiaru,
 • generowanie przypisów i odpisów dla płatnika,
 • tworzenie i analiza statystyk prognozowanych przychodów gminy,
 • przekazywanie danych (naliczeń) do Modułu Odpłatności systemu GOMiG – Odpady,
 • przekazywanie danych (naliczeń) do zintegrowanego systemu księgowo-podatkowego firmy U.I. INFO-SYSTEM.